جلسه کارگروه طرح تجاری شرکت نوآوران لوتوس پیروزی

سری جلسات مدون کارگروه تجاری سازی با حضور اعضای شرکت نوآوران لوتوس پیروزی برگزار شد و کلیه فرآیندهای تجاری سازی مورد بررسی قرار گرفت

نوشته های اخیر

دسته بندی ها