بازدید کارشناسان رسمی دادگستری از پروژه لوتوس پیروزی

هیات کارشناسی رسمی دادگستری روز چهارشنبه مورخ 1402/11/04 از محل پروژه لوتوس پیروزی و فعالیت های عمرانی پروژه بازدید کردند.

هیات کارشناسی موظف است بر اساس بند 3 سپیدنامه توکن لوتوس پیروزی و همچنین بر اساس بند 15 ماده 34 اساسنامه تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی به عنوان ناشر توکن لوتوس پیروزی، نسبت به تجدید ارزیابی پروژه لوتوس پیروزی بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه و فرآیندهای صورت گرفته در راستای توکنایز پروژه اقدام نماید.
پس از ارایه و انتشار گزارش رسمی کارشناسان دادگستری در سایت رسمی تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی، افزایش بهای هر توکن برای دارندگان توکن اعمال خواهد گردید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها