آگهی نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی به شماره ثبت ۱۹۲۰۱ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۰۱۱۲۱ دعوت به عمل می آید تا در جلسه نوبت اول مجمع عمومی سالیانه در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ از ساعت ۹:۰۰ صبح در محل تهران
شهرک قدس (غرب) ، بلوار شهید فرحزادی خیابان زرافشان شماره ۴، سالن اجلاس بانک حضور بهم رسانند. زمان و محل کنترل برگه نمایندگی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶، از ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۰۰ صبح خواهد بود.
دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشر شده می باشد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها