اولین جلسه هیات مدیره در محل شرکت نوآوران لوتوس پیروزی

جلسه هفتگی هیات مدیره در محل شرکت نوآوران لوتوس پیروزی مورخ 4تیرماه برگزار شد. طی این جلسه مراحل پیشرفت پروژه و آماده سازی بستر انتشار توکن لوتوس پیروزی مورد بررسی قرار گرفت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها